Forretningsbetingelser

Alle transporter udføres i henhold til gældende ansvars- og befordringsbestemmelser (CMR).

Alle priser er ekskl. moms og dieseltillæg.

Omfang af ansvar

Fragtføreren er ansvarlig for svind eller skade af godset, der opstår i tidsrummet fra dets modtagelse til befordring og indtil aflevering.

Fragtføreren er ikke ansvarlig, hvis svind eller skade af godset forårsages af fejl fra den berettigedes side. Desuden står fragtføreren uden ansvar for godsets særlige natur (indre fordærv, svind m.v.) eller forhold, som fragtføreren ikke har kunnet undgå, og hvis følger han har ikke kunnet afværge.

Erstatningens størrelse

Erstatning for svind eller skade af gods beregnes efter godsets værdi ved godsets overdragelse til fragtførerens varetægt.

Godsets værdi beregnes efter afsenders kostpris, dog ikke efter antikværdi eller nogen form for affektionsværdi.

Desuden erstattes fragtomkostningerne af det, der er gået tabt.

Derudover har fragtføreren ikke pligt til at yde erstatning for mistet handelsgevinst, tabt marked eller anden form for indirekte tab.

Fragtførerens ansvar er dog begrænset til 8,33 SDR pr. kg. bruttovægt.

Ved svind eller skade på godset

I tilfælde af synlige mangler eller skade på godset ved afleveringen, skal dette anmeldes til chaufføren i forbindelse med modtagelsen.

Anmeldelsen skal noteres i fragtbrevet og bekræftes af chaufføren.

Fremkommer forsendelsen overhovedet ikke, skal anmeldelsen af bortkomst skriftligt indgives til B.M.P. Transport senest 7 dage fra fragtbrevsdato.

Modtageren må ikke disponere over beskadiget gods eller gods med svind på en sådan måde, at besigtigelsen af godset fra fragtførerens side forhindres eller gøres betydeligt sværere.

Hvis modtageren ikke har anmeldt skade eller svind som ovenfor anført eller disponeret over godset således at besigtigelsen af skaden eller svindet forhindres eller gøres betydeligt sværere, er fragtføreren fritaget for at yde erstatning for svind eller skade.

Iøvrigt henvises til ansvars- og befordringsbestemmelserne, der efter anmodning udleveres.

B.M.P. Transport Aps

Højvangsvej 17
4340 Tølløse
CVR. 29325855
Ring til os på

(+45) 22 83 89 92

Eller send en mail til
info@bmptransport.dk